Vzkazy

Zde se můžete přihlásit na konanou akci, kontaktovat někoho z naší skupiny nebo zanechat vzkaz.

 
Komentáře (984)
24Středa, 22 Únor 2012 17:35
Ahoj všichni,
stále jsou ješt? volná místa na Jarní prázdniny. Kdo má zájem, tak se m?že ješt? dohlásit. Budeme se na vás t?šit.23Úterý, 21 Únor 2012 08:41
Koukám, že na stránkách p?ibylo spousu nových v?cí... mám malý tip: necht?l by sem náš milý webmastr p?idati do sekce ostatní t?eba i "Volám ohe?" nebo "malý osadní zp?vní?ek" s nejhran?jšími a nejzpívan?jšími písni?kami... :)

Úterý, 21 Únor 2012 22:34
OK Ja Ju Jo Yes ")začnu na něm pracovati...
Úterý, 21 Únor 2012 14:36
Super, díky za tip...Volám oheň seženu. Zpěvník si můžeš vzít na starost a nějaký vytvořit ;-)
22Čtvrtek, 16 Únor 2012 15:04
A? je to k neví?e, máme tady první ?ešitele našeho e-KUFRu (Luky, ty to nejsi)! Ne?ekal jsem, je to p?íjemné p?ekvapení...

Čtvrtek, 23 Únor 2012 14:08
Tak a je tady úpln? poslední odkrytí ?ásti obrázku. Když uhodnete, získáte 1 bod. Již nelze neuhodnout (dle mého názoru), takže je to taková "cena út?chy".

Úterý, 21 Únor 2012 14:43
Předposlední odhalení bylo provedeno. Pouze už 2 body je možno získat, není to moc, ale lepší než drátem do oka ;-) Další úspěšní řešitelé přibyli.
Neděle, 19 Únor 2012 14:22
Máme další úsp?šné ?ešitele naší hádanky. Dnes op?t odkryta další ?ást obrázku, je to velmi jednoduché, m?žete získat 3 body.Pátek, 17 Únor 2012 15:08
Další ?ást obrázku byla zm?n?na, tudíž m?žete hádat dále, momentáln? možno získat za uhodnutí už jen 4 body. Vy, jež jste (správn?) odpov?d?li p?ed tím, než byla odkryta 2. ?ást obrázku, získáváte plných 5 bod?. Gratuluji. (Celkové vyhlášení výsledk? prob?hne až na konci tohoto kola).

Čtvrtek, 16 Únor 2012 17:09
Sakra:-)byl sem si jistej...
21Čtvrtek, 16 Únor 2012 14:07
Ahoj polárníci,
za týden v ned?li vyjíždí speciáln? vypravený vlak pro ú?astníky expedice Jarní Prázdniny 2012 - Antarctis, která má za úkol prozkoumat oblasti v blízkosti Severního Pólu, studovat zdejší klimatické podmínky, život ohrožených ledních medv?d? a obyvatel za polárním kruhem. Užijte si pohodlí cestování vlakem, protože pak už budete muset p?ekonávat drsné podmínky mrazivého Severu a z nejsevern?jší norské vlakové stanice Nord Dvorcüng budete pokra?ovat p?šky až do p?ístavu Huckrömbjorg, kde kotví ledoborec St?ela. S touto lodí budete cestovat dále na Sever. Jako správní polární badatelé musíte být skute?n? dob?e vybaveni na podmínky dalekého severu. To znamená, že si s sebou do vlaku vezm?te pevné boty, slune?ní brýle proti sn?žné slepot?, šátek nebo šálu, a kdo má harpunu tak si ji vemte taky s sebou (na obranu p?ed nejv?tšími medv?dy na sv?t?, velkými ledními medv?dy!!!) Už samotná cesta od vlaku do p?ístavišt? bude zajímavá, plná nelehkých úkol? a p?ekážek. A nezapome?te také, že na lodi vás bude p?jímat kapitán, starý mo?ský vlk, p?ezdívaný Šedivous. Je p?ísný a má rád p?esnost, a proto se nesmíte cestou od vlaku opozdit. Jinak by vyplul bez vás! Takže odvážní polárníci, hlavu vzh?ru a za týden vyplouváme sm?r Sever!!!20Úterý, 14 Únor 2012 15:30
Ahoj, hlásíme se na pracovku. Od pátka do sobotního setm?ní. DíkyČtvrtek, 16 Únor 2012 20:16
Dopoledne v sobotu p?ijedu s holkama E+J, budeme do ned?le do rána.

Středa, 15 Únor 2012 10:23
Také se hlásíme, přijedeme nejspíš v pátek večer.
Středa, 15 Únor 2012 10:14
Také p?ijedeme. Kone?n? :-)Úterý, 14 Únor 2012 19:54
Taky se hlásím od pátku do soboty. Eda
19Pondělí, 13 Únor 2012 21:06
Ne?ekan? nám vypadla jedna rodinka, která m?la jet s námi do Jizerských hor-Chata Elinda. Kdo byste m?l zájem o pokoj v této chat? (4l?žka), o lyžování v Jizerkách, o služby all inclusive krom? jednoho dne, kdy byste m?li kuchy?skou - toto vše v cen? 4500 K? za pokoj, ozv?te se, fotky a bližší info pošleme. Z Jihlavy jedou ješt? Václavíkovi a Menšíkovi + 2 rodiny z Prahy. Je to od soboty 25.2. do soboty 3.3.

cheap viagra adelaide - viagra vs cialis

18Neděle, 12 Únor 2012 19:02
Již skoro m?síc se snažíme udržet základnu sotva vchodu, abychom p?edešli ztrátám sp?sobených extrémn? nízkou teplotou. Tento víkend zamrzlo již úpln? všechno, voda do hloubky skoro 80 cm, záchod, všechny odpady a veškerá voda uvnit?. N?co se poda?ilo zprovoznit a snad to do pátku n?jak p?e?ká. Upravilo se dobíjení baterek, osv?tlení h?išt?, kamna na zámek, zateplení nádrže, dvoje nové dve?e, regály, šuflata, postele, záv?sy. Na h?išti se ud?laly mantinely, na zámku nové š??ry, provedeno zateplení, odv?trání st?ny v prostor? spaní, úklid naho?e, zajišt?ní kotle, p?ipojení nové baterky, zateplení oken a mnoho dalšího. V pátek v koupeln? : - 17, kuchy? - 7, naho?e -5 v 15,40 hod.17Neděle, 12 Únor 2012 09:37
Jelikož jsem byl od pátku do soboty ve Zlín?, tak jsem se k vyhodnocení 1. Webové hledané dostal až dnes. Takže jak to tedy dopadlo: První 3 body získali: Ver?a Polišenská, miluskanovacka, Lukáš, Coufi, Katka Vydra, Olina K., Sajtlinka, NÚ, Jorika Kejnovská a Dubka. Bohužel body nezískávají: Skrblík, Váša a Jára Míra Hašek. Nevadí, p?íšt? musíte být rychlejší, body získává pouze prvních 10 úsp?šných hleda??. Nev?šte ale hlavy, ur?it? budou další kola, ?i úpln? jiné sout?že. Díky všem za ú?ast a m?žete se t?šit na další sout?ž. Již brzy :-).Neděle, 12 Únor 2012 09:41
Ješt? bych rád poprosil ty, kte?í ješt? nevyplnili anketu ohledn? bezpe?ného internetu, zda by si našli chvilku ?asu a u?inili tak. Zatím je velmi málo odpov?dí na to, aby se z toho dalo sestavit n?jaké smysluplné resumé... D?kuji...

16Sobota, 11 Únor 2012 15:54
Schůzka tuto neděli ve jménu sáňkování a bobování. Vozítka a teplé oblečení sebou. 15-17 hodin.
15Úterý, 07 Únor 2012 20:10
Ahoj. Hlásím sebe a Eifiho na pracovku, od pátku do soboty.Čtvrtek, 09 Únor 2012 17:44
Hlásíme se od pátku a jestli bude s kým tak do ned?le.
PS: Ledová plocha je p?ipravena, tak nezapome?te brusle.

Čtvrtek, 09 Únor 2012 15:29
Ahoj, taky se hlásím na sobotu.. ale asi nepřijedu hned na ráno, v pátek jdeme na dušejovský ples. Uvidíme, jak se mi bude chtít vstávat :) Pokusím se co nejdřív ;)
Středa, 08 Únor 2012 18:23
Píšu ned?le myslím sobota :)

Středa, 08 Únor 2012 18:20
Ahoj :)Taky se hlasím od pátku do neděle...
Středa, 08 Únor 2012 17:21
Tak já teda pojedu na sobotu taky a beru Rockánka. DíkyStředa, 08 Únor 2012 09:02
Taky p?ijedu v pátek a sobotu.

14Neděle, 05 Únor 2012 14:04
A?koliv jsem se k prvnímu kolu Webové hledané necht?l vyjad?ovat v dob? jejího trvání, stejn? to ud?lám, protože to je docela fofr. V?ci nabraly rychlý spád a už tu máme SPOUSTU úsp?šných hleda??. Místo sice ješt? je, ale za chvíli už asi nebude. Posp?šte :-)Středa, 14 Březen 2012 11:19
Hledám už podruhé zep?edu, zezadu, nic nem?žu najít. Chudinky d?ti budou mít zase studenou ve?e?i.....Malinká nápov?a by nebyla?

13Pátek, 03 Únor 2012 08:27
Zdravím všechny Skrblíky! 19.2. v ned?li vyrazíme do kina na film Na Vlásku. P?jdeme do kina Dukla, film za?íná v 15:30, takže sraz u kina Dukla bude pro jistotu už v 15:00. S sebou si vezm?te 70 K?, tužku a papír. Sch?zka bude ukon?ena v 17:45 u kina Dukla. Je to otev?ená akce, takže se k nám m?že p?idat kdokoli, ale lístky budu zamlouvat jen pro Skrblíky :) Naskrblíkovanou.12Pondělí, 30 Leden 2012 19:56
Výstava v Oblastní galerii v Jihlav? nás mile p?ekvapila. N?které malby Zde?ka Buriana skoro nelze rozeznat od ?ernobílé fotografie a jeho dinosau?i byli vskutku jako živí. Pokud máte n?kdo zájem si ilustrace ješt? prohlédnout, neváhejte, výstava kon?í už 5.2.
Je velká škoda, že zrovna na tuto akci p?išlo tak málo d?tí. Netopý?i v ú?asti p?ekonali Drakonoše o celé 3 délky. Z Draknoš? nemoci a rodinným oslavám nepodlehla jediná Ivonka, které d?lal doprovod LiLeK...Dominik stihl vyhodnotit tématickou sout?ž - vyhledat co nejvíce d?l, které ilustroval Z. Burian, body získali: Míša, Šíma a Ma?as, Kika se dušovala, že sv?j úkol p?inese na p?íští sch?zku. Drakonoši mají ješt? týden ?as. Ob? družiny pak mají až do konce února ?as na p?e?tení jedné z t?chto knih - odm?nou jim bude slušný p?ísun bod? do celkového hodnocení.

11Středa, 25 Leden 2012 19:13
Vzkaz pro Drakonoše a Netopýry:
V neděli vás zveme na netradiční schůzku. Sraz u horní kašny na Masarykově náměstí v 15:00. Konec akce v 16:30 tamtéž. S sebou 20 Kč na vstupné na výstavu Zdeňka Buriana.
Těšíme se, LiLeK a D
Středa, 25 Leden 2012 20:55
Ahoj, dneska jsem se do?etla, že v Jihlav? bude v galerii výstava stavebnice Merkur, bude tam i dílni?ka, je to od 26.1. do 6.4. Se Skrblíkama ur?it? vyrazíme.10Středa, 25 Leden 2012 08:52
Pokud chcete p?ijet jsme na Dvorcích od pátku,9Úterý, 24 Leden 2012 14:05
Ahoj holky.......cht?la bych vás pozvat na moje cvi?ení bosu, kdo to ješt? nezná, je to cvi?ení na p?lmí?i, za?átek hodiny je spíše aerobní, zbytek posilování. Cvi?ím ve studiu BODYMOVE v pond?lí jednou za 14 dní, ve ?tvrtek každý týden od 20-21.hodin, je pot?eba rezervace, tak kdybyjste n?kdo m?l zájem volejte, nebo pišt? na tel:732 858 886 Jaruška Zámková, nebo na Sim?u Hnili?kovou- vedoucí studia na ?ísle 777 328 083. Rádi vás uvidíme.......

A ješt? jedno cvi?ení, které d?lám jsou trampolínky(jumping)na Kosov? v Gym-centru, op?t nutná rezervace na mé ?íslo 732 858 886,nebo gym-centrum.cz ,je to každý ?tvrtek od 17-18 a každou ned?li od 16-17. Ráda i zde vás uvidím.

T?ším se na vás Jaruška Zámková

Úterý, 24 Leden 2012 14:08
Omlouvám se, to bosu v pond?lí je od 19-20 hodin.

D?kuji za pochopení

Jaruška8Pondělí, 23 Leden 2012 14:16
Ahoj, mrkn?te se prosím na tohle a vypl?te, zabere to t?i minutky. Díky. Eda http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/volnocasove-aktivity-deti-pr/

Pondělí, 23 Leden 2012 20:06
Leni kdybys mohla, prosím, ho? to n?kam na web, n?kam,kde se k tomu ženský dostanou a dozví se o tom. T?eba Stá?a by si to mohla hodit na ze? na facebooku, ta má ke škol?átk?m blízko. Díky

Pondělí, 23 Leden 2012 19:19
Édo, pro p?ehlednost jsem tv?j p?ísp?v?k pod jiným p?ísp?vkem smazal...

Pondělí, 23 Leden 2012 18:34
D?kuji, myslela jsem si, že to bude n?co takového. Hlavn?, aby se dotazník dostal k t?m maminkám, které v BodyMove cvi?í a/nebo ješt? lépe i k cizím maminkám. :)
Pondělí, 23 Leden 2012 18:22
Jéééé, já tu odpov?? napsala pod jiný vzkaz, omlouvám se, tady je: Leni poprosila m? o to Sim?a - jak má Bydomove - pohybové studio, jak tam cvi?í Jaruš Bosu, její známa by si u ní cht?la otev?ít takovou školi?ku, hlídání d?tí zatímco maminy se potí u Sim?i :) Ale zajímá jí, jestli by o to byl v?bec zájem, jestli má cenu do toho jít. Tak vymysleli tenhle zp?sob jako to zjistit.

Pondělí, 23 Leden 2012 16:51
ahoj Édo, vyplnila jsem (i p?esto, že nejsem matka :) )a zajímalo by m?, co z toho pr?zkumu plyne? Jaký to má smysl? Máš n?jaké podrobn?jší informace? Díky :)7Neděle, 22 Leden 2012 13:27
Ahoj mužu nahlásit Vašíka a m? na 2.B?h díky

6Úterý, 17 Leden 2012 18:59
Kdo chce a m?že pracovat tento víkend na Huckromu, tak se nahlašte do ?tvrtka 19.1. 2012. DíkyČtvrtek, 19 Leden 2012 13:13
hlásíme se na sobotu,díky

5Pondělí, 16 Leden 2012 21:17
Ahoj, myslím si, že nový vzkazovník je super! Kone?n? m?žeme odpovídat na p?edešlé zprávy, aniž by se z toho stávala nep?ehledná zm?? p?ísp?vk?. :)Úterý, 17 Leden 2012 18:25
ahoji, chválím ... :) je to tu lep?í... hep?ííííí :) p?ehledn?jší