Den bezpečnějšího internetu 7.2.2012

Abrakadabra. ?áry máry pod ko?áry. Wingardium Leviosa. Ur?it? tato kouzelná slova znáte. Ale kdybychom se m?li zamyslet nad nejpoužívan?jším slovem, které okouzluje miliony (miliardy?) lidí v celém sv?t?, které by to bylo? Internet? Facebook? Napadá vás ješt? n?jaké?

Neumím si p?edstavit ?lov?ka, který dnes nepoužívá Internet. A ve svém okolí neznám mnoho lidí, kte?í nejsou na Facebooku. Vždy? nedávno prý Facebook oznámil, že má více než 800 milion? uživatel?. A n?které statistiky ?íkají, že koncem roku 2012 dosáhne jedné miliardy. Neuv??itelné ?íslo.

A co vy? Používáte Internet? Ur?it? ano. A jste na Facebooku? Myslím, že také v?tšina z vás ano. Ale jak je to s bezpe?ností používání Internetu (Facebooku)? Toto je myslím zajímavá otázka. Chováte se bezpe?n? na Internetu (Facebooku)? Pozor, do bezpe?ného používání Internetu nepat?í pouze dob?e technicky zabezpe?ený po?íta?, ale také vaše bezpe?né chování.

Mezinárodní sí? INSAFE každý rok po?ádá DEN BEZPE?N?JŠÍHO INTERNETU. Ten vždy p?ipadá na druhý den v druhém týdnu druhého m?síce roku. Letos tedy p?ipadá na 7. února. Rád bych, abychom i my „oslavili“ tento den. A jak? T?eba tím, že si projdete webové stránky, které se bezpe?ností internetu zabývají. Najdete tam r?zné rady, jak se chovat bezpe?n? na internetu. Také tam m?žete nalézt vysv?tlení n?kterých pojm?, jako jsou nap?. Sexting, Kybergrooming nebo Kyberšikana. Tyto webové stránky jsou jak pro malé, tak pro velké – osv?ta bezpe?ného internetu je pro všechny v?kové kategorie, které internet užívají.

?t?te zde (Nejzajímav?jší informace naleznete v ráme?ku Bezpe?n?-online na levé stran?)

VÝSLEDKY ANKETY:

A máme zde výsledky naší ankety, která se týkala bezpe?ného internetu. Nejprve jsou zve?ejn?ny statistiky z ankety a potom u otázek bude vysv?tleno, jakým zp?sobem souvisí s bezpe?ností na internetu.

Statistiky z ankety:

 • Ankety se zú?astnilo (bohužel) pouze 15 respondent?.
 • Všech 15 samoz?ejm? používá Internet (jinak by asi nemohli odpovídat J)
 • Nej?ast?ji uživatelé Internetu stráví 1 až 4 hodiny denn? tím, že jsou p?ipojeni (33% pro 1-2 hodiny a 33% 2-4 hodiny). 1 respondent naší ankety tráví p?ipojením do Internetu více jak 5 hodin denn?.
 • 14 odpovídajících si myslí, že se na internetu chová bezpe?n?, 1 o tom pochybuje.
 • Na Facebooku je 6 odpovídajících, ostatní nejsou na žádné sociální síti. Z toho vyplývá, že 5 lidí, kte?í jsou na Facebooku si myslí, že se chová bezpe?n?.
 • Na otázku: „Víte o tom, že se dá na Facebooku nastavit vaše soukromí?“ odpov?d?lo 7 respondent? ano a 2 respondenti ne. Z toho vyplývá, že 2 lidi, kte?í odpov?d?li, že si myslí, že se chovají bezpe?n?, neví o tom, že lze nastavovat na jejich sociální síti soukromí.
 • 3 z t?ch, kte?í jsou na Facebooku si poctiv? prošli VŠECHNY položky nastavení soukromí. Z p?ti, kte?í si myslí, že se chovají na Internetu bezpe?n? a jsou zárove? na Facebooku si pouze 3 prošli poctiv? všechny položky soukromí.
 • Všichni, kte?í jsou na Facebooku, tam vystupují pod svým vlastním jménem (žádná p?ezdívka).
 • 50% všech dotázaných hraje hry na internetu, v?tšina z nich p?i hraní stráví mén? jak 1 hodinu denn?.
 • 1 dotázaný chatuje pravideln?, 8 dotázaných pouze n?kdy. Zbytek nechatuje nebo neodpov?d?l.
 • 2 dotázaní n?kdy chatují s lidmi, které v?bec neznají
 • 1 dotázaný se ?asto a rád seznamuje s novými lidmi p?es Internet, 3 dotázaní jak kdy. Drtivá v?tšina se ale neseznamuje nikdy s novými lidmi na Internetu.
 • 2/3 všech dotázaných má mobilní telefon s fotoaparátem a také s ním po?izují snímky. 1 dotázaný nemá mobilní telefon s fotoaparátem a zbytek snímky mobilním telefonem nepo?izuje.
 • 1/3 dotázaných používá Internet v telefonu, 1/3 nevlastní telefon, s kterým je možno p?ipojit se do Internetu a 1/3 tuto služby k dispozici má, avšak ji nepoužívá.
 • Všichni dotázaní používají na po?íta?i n?jaký antivirový program. 2 dotázaní používají na mobilním telefonu antivirovou aplikaci, 4 dotázaní nemohou používat na telefonu antivir.
 • Nej?ast?ji používaným internetový prohlíže?em je Mozilla Firefox, potom Internet Explorer, pak Opera a nakonec Google Chrome. 5 všech dotázaných ví, kde najít verzi svého internetového prohlíže?e, pop?. ví, jaká je (ale pouze 4 verzi svého prohlíže?e napsali), 7 dotázaných neví, kde verzi zjistit.

 

Tak a te? k tomu, pro? byli kladeny takové otázky a co mají spole?ného s bezpe?ností na internetu:

 1. „Používáš Internet?“ Tak na tuto otázku jsem se opravdu musel zeptat, jinak by nem?lo smysl uvažovat o n?jaké „internetové bezpe?nosti“
 2. „Jsi na Facebooku (?i na jiné sociální síti)? Pokud na jiné, napiš na jaké.“ Vystupovat na n?které sociální síti je samo o sob? rizikové (což nutn? neznamená nebezpe?né!) Sociální sí? je místo, kde na sebe m?žete prozradit spoustu informací a zve?ejnit osobní fotografie. Tyto informace nemusejí pro?ítat pouze vaši kamarádi a fotografie si mohou prohlížet i relativn? cizí lidé. Nikdy nem?žete na 100 % ?íct, že informace (fotografie) umíst?né na Internetu se nerozší?í tam, kam nechcete. A jednou umíst?né informace na Internetu tam z?stávají, i když si myslíte, že jste je smazali. A pozor, v ?R existuje Zákon ?. 101/2000 Sb., o ochran? osobních údaj? – není zde úpln? nadarmo.
 3. „Pokud jsi na Facebooku, víš, že lze nastavit své soukromí? (pop?. na jiné sociální síti)“ a „Prošel jsi poctiv? a zodpov?dn? VŠECHNY položky nastavení soukromí na facebooku? (pop?. jiné soc. síti)“ To souvisí s p?edchozí otázkou. Každý by si m?l uv?domit a nastavit, komu zp?ístupní své soukromé údaje a komu ne. Ale pozor, i když si Vaše údaje mohou prohlížet pouze Vaši p?átelé, musíte si samoz?ejm? dávat pozor na to, kdo jsou Vaši p?átelé.
 4. „Vystupuješ na sociální síti pod svým vlastním jménem?“ Jak jinak si spojit osobní informace s doty?nou osobou než podle jména?
 5. „Hraješ na Internetu hry?“ „Jak ?asto hraješ hry?“ Závislost se dá vyp?stovat nejen na cigaretách, alkoholu ?i drogách, ale i na hraní her. Veškeré závislosti jsou velmi nebezpe?né a dokáží život p?kn? otrávit nebo dokonce zni?it.
 6. „Chatuješ?“ a „Pokud chatuješ, VŽDY víš o koho se jedná (mín?no: znáš osobn??)?“ a „Seznamuješ se rád na Internetu s novými lidmi (na Facebooku, ICQ, Skype, …)?“ Chatování a seznamování s novými lidmi na Internetu je také rizikové. A to z toho hlediska, že nikdy nem?žete v?d?t, kdo se na druhé stran? skrývá. Nikdy nepoznáte, jestli se jedná o Vaší 15letou kamarádku nebo o dosp?lého pochybného muže.
 7. „Fotíš fotoaparátem na mobilním telefonu?“ Jak již bylo jednou napsáno. Foto, které jednou bylo umíst?no na internet, již nikdy nem?že být vzato zp?t. Mobilní telefon s fotoaparátem nám dovoluje po?izovat snímky (dnes již ve výborné kvalit?) kdykoliv a kdekoliv. Na párty, v koupeln?, kdekoliv. N?kdy n?kte?í možná po?ídili snímek, poslali ho kamarádce (nebo kamarádovi) a možná pozd?ji budou litovat, že v?bec takový snímek po?ídili. M?že jim to v budoucnu nabourat nejen osobní, ale t?eba i profesní život.
 8. „Máš p?ístup k internetu p?es mobilní telefon?“ To, zda máte p?ipojení k Internetu k dispozici i v mobilním telefonu pouze urychluje situaci popsanou výše. J
 9. „Používáš antivirový program? (A? už na po?íta?i ?i na mobilním telefonu)“ a jaký? P?i používání Internetu je také nutné se trochu zamyslet nad technickou stránkou v?ci. V?tšina všech uživatel? Internetu v dnešní dob? používá opera?ní systém od spole?nosti Microsoft. Proto je také t?eba používat n?jakou antivirovou ochranu. Viry nemusí být jenom ty, které Vám poškodí po?íta?, smažou n?jaká data ?i n?co podobného. Existuje mnoho vir? (?i jiné hav?ti), která umí špehovat Vaši ?innost na Internetu, získávat Vaše hesla (nap?. i do elektronického bankovnictví, na Facebook, Skype, ICQ, …), atd.
 10.  „Jaký internetový prohlíže? používáš? (pokud jiný, tak napiš jaký)“ a „Víš jaká je jeho verze (p?ípadn? kde to zjistit)?“ Op?t technická stránka bezpe?nosti. Existují více bezpe?né internetové prohlíže?e a existují taky mén? bezpe?né. Co se tý?e té verze prohlíže?e: Pokud vlastní n?kdo jiné verze, než jsou ty nejaktuáln?jší, m?že se také ochuzovat o d?ležitou bezpe?nostní složku ve svém po?íta?i.

A co na záv?r?

Tento dokument (respektive ta druhá ?ást) není rozhodn? vy?erpávající – tzn. jsou zde zmín?ny pouze n?které bezpe?nostní aspekty ohledn? užívání Internetu – rozhodn? toho je mnohem víc a dá se p?ijít na mnohem více aspekt?.

Dále tento dokument nevznikl za ú?elem odrazování uživatel? od používání Internetu nebo k tomu, aby uživatele n?jakým zp?sobem urážel. Text by m?l sloužit pro to, aby se všichni zamysleli nad bezpe?ností na Internetu a nad tím, zda je pro n? bezpe?nost (sebe i svých d?tí) d?ležitá.