Soutěže

Vyhlášení výsledk? (p?edání cen prob?hne tak n?jak podle domluvy, t?eba p?es mail nebo p?es Vzkazy):

1. místo - Jorika Kejnovská
2. místo - Sajtlinka a Váša
3. místo - Katka Vydra

Všem výherc?m gratulujeme! Také d?kuji všem, kte?í se zú?astnili jakékoliv sout?že zde na webu. Již se m?žete t?šit na p?íští školní rok - ?ekají Vás notoricky známé sout?že, ale taktéž ty, které jsou úpln? nové.

 


30. kv?ten - 2. kolo sout?že "e-KUFR" -  8.6. 2012 byla sout?ž ukon?ena - jednalo se o ?olka obecného  UKÁZAT 

Je zde druhé kolo sout?že. Cílem je uhodnout, jaký ŽIVO?ICH (sta?í pouze první-rodové jméno) se skrývá na obrázku, který je tém?? celý za?ern?ný. Postupn? se tento obrázek bude odkrývat, tím pádem bude s postupem ?asu hádání jednodušší a jednodušší. Z toho vyplývá, že kdo uhádne d?íve, tím samoz?ejm? lépe.

Jak bude probíhat odkrývání? Každý den  bude vždy odkryto 1 kole?ko (objeví se vždy o kousek obrázku víc).
Jak bude probíhat bodování:

  • Když uhádnete na 1. odkrytí ?ásti obrázku (na ?erné ploše bude pouze 1 odkryté kole?ko) - získáte 5.bod? do celkového hodnocení.
  • Když uhádnete na 2. odkrytí ?ásti obrázku (na ?erné ploše budou 2 odkrytá kole?ka) - získáte 4 body do celkového hodnocení.
  • 3. odkrytí znamená pro vás 3 body, 4. odkrytí 2 body a 5. odkrytí pouze 1 bod.
"Hlasování" bude samoz?ejm? tajné, vaše odpov?di nebudou ve?ejn? p?ístupné. Také se m?že stát, že ze za?átku odpovíte špatn? a p?i dalším (?i n?kterém následujícím) odkrytí obrázku si to uv?domíte. V tomto p?ípad? nezoufejte, v potaz se budou brát pouze správné odpov?di, takže klidn? m?žete odpov?d?t znovu (a znovu a znovu). Hodn? úsp?ch? p?i hádání. 

23. duben - Matematiko 13.5. 2012 byla sout?ž ukon?ena - VYHODNOCENÍ

Je zde další sout?ž! Tentokráte úpln? z jiného soudku. Tuto hru jsem si vyp?j?il z knihy Miloše Zapletala jménem Rok malých dobrodružství a jmenuje se Matematiko. P?vodn? se jedná o hru pro osam?lé hrá?e, ale lze ji využít i pro naše sout?žní ú?ely. Tak neváhejte a pokuste se získat co nejvíce bod?. Kdo jich získá nejvíce, dostane také nejvíce bod? do celkového hodnocení. Kdo tuto sout?ž vyhraje (získá nejvíce bodu v Matematiku), získá 5 bod?, kdo se umístí jako 2., získá 4 body, 3. místo získá 3 body, 4. místo získá 2 body a všichni ostatní, kte?í se stihnout zú?astnit v termínu, tak získají po jednom bod?. Tak neváhejte a za?n?te HRÁT.


7. b?ezen - 2. kolo sout?že Webová hledaná - P?iho?ívá, p?iho?ívá, HO?Í! 22.3. byla sout?ž ukon?ena.

 
Nápov?da ?. 2 zní: "Co se kdy d?lo..."
Nápov?da ?. 1 zní: "Toto : je také odkaz"

Op?t byla n?kde na webových stránkách www.mesnice.cz ukryta tajná kniha návšt?v. Nalezn?te ji a sta?te se výborným pátra?em. Pokud se zapíšete mezi prvními p?ti (po?adové ?íslo 1 až 5), pak získáte 3 body do celkového hodnocení, pokud budete mezi druhými p?ti (po?adové ?íslo 6 až 10), pak získáte 2 body do celkového hodnocení a pokud budete v poslední p?tici (po?adové ?íslo 11 - 15) získáte 1 bod. Pokud se umístíte na nižších p?í?kách, sice nezískáte žádný bod, ale m?žete se požadovat za výborného hleda?e, tentokrát totiž byl odkaz na tajnou knihu návšt?v ukryt dle mého názoru velmi dob?e. Hledání nebude tedy tak jednoduché, jako v prvním kole. Tajná stránka bude zve?ejn?na pouze do 14. 3., máte tedy na hledání pouze 1 týden. 


15. únor - 1. kolo sout?že "e-KUFR" 27. 2. byla sout?ž ukon?ena - jednalo se o sýkoru ko?adru - Zobrazit obrázek 

Je zde druhá sout?ž v naší sérii. Cílem této sout?že je uhodnout, co se skrývá na obrázku, který je tém?? celý za?ern?ný. Postupn? se tento obrázek bude odkrývat, tím pádem bude s postupem ?asu hádání jednodušší a jednodušší. Z toho vyplývá, že kdo uhádne d?íve, tím samoz?ejm? lépe.

Jak bude probíhat odkrývání? Každé 2 dny  bude vždy odkryto 1 kole?ko (objeví se vždy o kousek obrázku víc).
Jak bude probíhat bodování:

  • Když uhádnete na 1. odkrytí ?ásti obrázku (na ?erné ploše bude pouze 1 odkryté kole?ko) - získáte 5.bod? do celkového hodnocení.
  • Když uhádnete na 2. odkrytí ?ásti obrázku (na ?erné ploše budou 2 odkrytá kole?ka) - získáte 4 body do celkového hodnocení.
  • 3. odkrytí znamená pro vás 3 body, 4. odkrytí 2 body a 5. odkrytí pouze 1 bod.
"Hlasování" bude samoz?ejm? tajné, vaše odpov?di nebudou ve?ejn? p?ístupné. Také se m?že stát, že ze za?átku odpovíte špatn? a p?i dalším (?i n?kterém následujícím) odkrytí obrázku si to uv?domíte. V tomto p?ípad? nezoufejte, v potaz se budou brát pouze správné odpov?di, takže klidn? m?žete odpov?d?t znovu (a znovu a znovu). Hodn? úsp?ch? p?i hádání.  

1. únor - 1. kolo Webové hledané! Už p?iho?ívá? 10. 2. byla sout?ž ukon?ena

Pozor! Máme tady první sout?ž. N?kde na t?chto webových stránkách je "ukryt" odkaz, p?es který se dostanete na tajnou stránku. Kdo tuto stránku najde, m?že se na ní zaznamenat (princip stejný jako v klasické knize návšt?v). Prvních 10 zaznamenaných dostane 3 body. Tyto body budou p?ipsány do celkového hodnocení. Tajná stránka bude zve?ejn?na pouze do 10. 2. - tímto datem bude 1. kolo Webové hledané uzav?eno. Takže posp?šte :-).
A pro? vlastn? sbírat body, do celkového hodnocení? Je to prosté: 1. kolo Webové hledané je úvodní sout?ží v sérii "aktivit", ve kterých m?žete získávat body do celkového hodnocení. Na konci t?chto sout?ží bude vyhlášen vít?ž - tedy ten, kdo b?hem t?chto sout?ží získá nejvíce bod?. Pro vít?ze samoz?ejm? ?eká odm?na. Sout?ží se m?že zú?astnit kdokoliv, kdo navštíví naše webové stránky. V p?ípad? jakýchkoliv dotaz? se klidn? obra?te na knihu návšt?v.