Stezka Lovětín 2016

Krajské kolo Pionýrské stezky

Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Kamarád

 

Krajská STEZKA na TZ Lovětín

16.4.2016

 

Pořádá Pionýr z. s. Pionýrská skupina Kamarád Jihlava

A.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. Charakteristika soutěže

1.   Stezka je určena především všestranně zaměřeným oddílům, proto zahrnuje dovednosti a znalosti, které je možno získat při běžné celoroční činnosti v základním kolektivu, ale i dalšími běžnými způsoby (jiné zájmové kroužky, sportovní oddíly atd.) z pěti základních oblastí činnosti:

a)   turisticko-tábornické

b)   sportovní

c)   přírodovědné

d)  kulturně-umělecké

e)   technické

2.   Krajské kolo Stezky je vyhlášeno soutěží 2-členných hlídek ve stanovených věkových kategoriích bez rozlišení na dívčí a chlapecké

3.   při hodnocení soutěže je hlavním hlediskem kvalita při plnění úkolů na stanovištích a kontrolních úsecích

II. Termín a místo soutěže

      1. termín: 16. dubna 2016        

            místo: okolí táborové základny Lovětín

       2. propozice pro konání krajského kola budou vyhlášeny nejpozději do 15. března 2016. Propozice obsahují seznam kontrolních stanovišť a úseků

III. Přihlášky do soutěže

      1.   přihlášky: do 10. dubna 2016 zaslat na adresu pořadatele

      2.   přihláška bude obsahovat základní údaje o členech hlídek:

          jméno a příjmení,

          datum narození,

          adresa bydliště,

          označení věkové kategorie u každého účastníka soutěže,

          kontakt na vedoucího oddílu.

      Adresa PS: Pionýr, z.s. Pionýrská skupina Kamarád, Mlýnská 42, 58601 Jihlava nebo e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 IV.Prezence

      Prezence: 8:30 – 9:00 hodin v místě konání soutěže

Startovné činní 50.- Kč na člena hlídky

V. Povinnosti pořadatele

1.   pořadatel je plně právně odpovědný za celkový průběh hospodářského, zdravotního a hygienického zajištění, které odpovídá obecně platným právním předpisům, respektuje věkové zvláštnosti jednotlivých kategorií

2.   pořadatel připraví bezpečnou a řádně značenou trať a potřebný technický materiál na stanoviště a kontrolní úseky

3.   pořadatel zabezpečí odpovídající personální zajištění (ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, ekonom, zdravotník, stavitelé tratí a rozhodčí stanovišť)

4.   pořadatel seznámí před startem soutěžící s charakterem a plánem trati, který bude po celou dobu soutěže vyvěšen na předem určeném místě, startovním pořadím, způsobem značení tratí, s bezpečnostními a hygienickými opatřeními, s nebezpečnými a zakázanými prostorami a s místem zveřejnění výsledků soutěže

B.  PRAVIDLA SOUTĚŽE

I.   Zařazení soutěžících do věkových kategorií

       Kategorie P               předškolní                   4-6 let                         2012, 2011, 2010

       Kategorie N              nejmladší                    7-9 let                         2009, 2008, 2007

       Kategorie M              mladší                         10-12 let                     2006, 2005, 2004

       Kategorie S               starší                           13-15 let                     2003, 2002, 2001

       Kategorie J                instruktoři                   16-18 let                     2000, 1999, 1998

       Kategorie O              vedoucí                       19 let a výše               1997 a dále

Krajské kolo 2016 je vyhlášeno pro všechny uvedené kategorie                                     

      

Pro zařazení hlídky do věkové kategorie je rozhodující dosažený věk nejstaršího člena hlídky v daném kalendářním roce

II. Podmínky účasti v soutěži

1.   přihláška obsahující požadované náležitosti zaslané v pořadatelem určeném termínu

2.   předepsané vybavení hlídky: buzola pokud chcete svoji, psací potřeby, oblečení do lesa (dlouhý rukáv a nohavice, pevné boty)

III. Charakteristika a délka trati

1.   trať bude umístěna do členitého, zalesněného terénu s využitím značení fáborky, u kategorie J a O v kombinaci postupu podle mapy a azimutu

2.   délka trati:                  kategorie P, N, M    – do 2 km

                                          kategorie S, J, O  – do 6 km

3.   úkolem hlídky je absolvovat společně celou určenou trať a splnit všechny úkoly na všech stanovištích a kontrolních úsecích tratě. Kategorie P, N,M a S,J,O se na kontrolních stanovištích nebudou prolínat.

IV. Kontrolní stanoviště a úseky

1.   soutěžní úkoly plní hlídka na kontrolních stanovištích v určeném časovém limitu a kontrolních úsecích, dle pokynů při výkladu trati pro absolvování trati

2.   rozdělení kontrolních stanovišť nebo kontrolních úseků bude rovnoměrné po celé délce trati

3.   splnění soutěžních úkolů bude hodnoceno rozpětím počtu 0-4 bodů. Průchod hlídky a výsledek plnění soutěžních úkolů na kontrolních stanovištích bude zaznamenáváno do startovní karty hlídky

4.   Soutěžní úkoly budou umístěny viditelně na formátu A4 např. na stromech ve výšce 1-2 metry, umístěné zezdola nahoru pro všechny kategorie. U každého soutěžního úkolu budou uvedeny 4 varianty označené A-D, z nichž právě jedna bude správná. Hlídka zaznamenává plnění úkolů na kontrolních úsecích do startovního průkazu testovým způsobem, zvolením správné varianty A, B, C, D zatržením křížkem. Při určování správné varianty nesmí být škrtáno, přepisováno ani mazáno! Nesprávně označené písmeno lze dáti do kroužku. Pokud budou na kartě zaškrtnuta dvě písmena, nebude se tato odpověď hodnotit.

a)   pro kategorii N budou v doprovodu instruktoři nebo vedoucí, kteří budou dětem předčítat otázky na stanovištích a zapisovat jejich odpovědi do soutěžní karty.

b)   každý kontrolní úsek bude zahrnovat soutěžní úkoly, které hlídka plní dohromady. Správné varianty jsou soutěžícími zaznamenávány křížkem do startovního průkazu

c)   vyhodnocení všech kategorií bude ze startovního průkazu prováděno v cíli

d)  hodnocení: za každou správně označenou variantu 1 bod

V. Start a cíl

1. hlídky budou startovat na pokyn startéra v intervalu 3-5 minut (podle skutečného počtu startujících)

2. na startu se zapíše hlídce do startovní karty skutečný startovní čas

3. Start a Cíl soutěže bude označen a hlídky jím musí projít

4. při průchodu hlídky cílem bude zaznamenán čas posledního člena hlídky v celých sekundách. Rozdíl mezi doběhem prvního a posledního člena hlídky nesmí být vyšší než 60 sekund.

VI.Úkoly hlídky

1.   hlídka musí absolvovat trať společně a plnit úkoly na kontrolních stanovištích nebo kontrolních úsecích dle Soutěžního řádu a pravidel v určených časových limitech

2.   členové hlídky nesmí před startem ani v průběhu soutěže vstupovat do prostoru vyznačené tratě

3.   hlídky nesmí v průběhu soutěže přijímat ani poskytovat žádnou pomoc, kromě případů ohrožení zdraví a nebezpečí

4.   hlídka, která soutěž vzdá, je povinna to oznámit na nejbližším kontrolním stanovišti, odevzdat průkaz a opustit trať

5.   hlídky, které vzdaly nebo ukončily soutěž, nesmí kromě případů ohrožení zdraví či bezpečnosti radou ani jiným způsobem pomáhat hlídkám, které soutěž neukončily

6.   projde-li hlídka cílem, soutěž pro ni končí. Před ukončením celé soutěže již nesmí vstoupit na trať

7.   vstup na trať před soutěží a během ní pro všechny účastníky může povolit pouze ředitel soutěže

8.   hlídka nesmí používat nedovolené pomůcky, včetně mobilních telefonů

VII.Hodnocení soutěže

1.   umístění hlídek v každé kategorii je určováno na základě nejvyššího počtu dosažených bodů získaných na kontrolních stanovištích nebo kontrolních úsecích

2.   v případě rovnosti počtu bodů hlídek rozhoduje jako pomocné kriterium čas, ve kterém hlídka absolvovala trať od startu do cíle

3.   v případě rovnosti času je rozhodujícím pomocným kriteriem součet bodů získaných na stanovištích mimo kontrolní úseky

4.   v případě rovnosti i kriteria uvedeného v bodu 3 rozhodne o pořadí los provedený nezúčastněnou osobou

5.   vyhlášení výsledků bude následovat bezprostředně po zpracování výsledků a odsouhlasení ředitelem a hlavním rozhodčím závodu. Přesnou dobu vyhlášení výsledků upřesní pořadatel podle podmínek

VIII. Diskvalifikace

Hlídka bude diskvalifikována:

1.   pokud nerespektuje soutěžní řád a pravidla Stezky a při neuposlechnutí pokynů pořadatele nebo příkazu rozhodčího

2.   při ztrátě startovního průkazu a při předložení nečitelného startovního průkazu (pokud toto zavinila hlídka), při přepisování údajů v průkazu

3.   pokud hlídka neprojde cílem úplná

4.   pokud hlídka neprojde některým stanovištěm

5.   pokud hlídka pomáhá na trati nebo kontrolním stanovišti jiným hlídkám svými radami, či přijímá obdobnou pomoc od druhých, použije mobilní telefon (s výjimkou případů ohrožení zdraví a bezpečnosti)

6.   pokud úmyslně poškodí značení tratě nebo její vybavení

7.   pokud poruší zákaz vstupu na trať před a v průběhu soutěže

8.   během soutěže nesmí hlídka použít žádné záznamové ani mobilní elektronické zařízení

TZ Lovětín

Táborová základna poblíž obcí Lovětín a Rácov se nachází cca 25 km od Jihlavy a cca 4,5 km od obce Batelov kde je zastávka ČD.

Vybavení táborové základny pro soutěž.

Pro všechny soutěžící je připraveno jedno jídlo a pitný režim po celý den. Základna je vybavena umývárnou a suchým WC. Pro všechny zúčastněné bude připraven drobný bufet.

Doprovodný program: stánek Besip

Parkování bude možné pouze na louce nad základnou a podél cesty k ní, tento prostor bude označen. Zákaz parkování bude označen na příjezdové cestě k základně, zde povede trať. Na tábořišti bude připraven velký stanový přístřešek s posezením.

        

  Přehled kontrolních stanovišť nebo úseků

zkratka

Druh otázek

Tabulka/stanoviště

počet otázek pro kategorii

P

počet otázek pro kategorii

N

Počet otázek pro kategorii

M,S,J,O

D

Dřeviny

Tabulka

8

8

12

HZ

Hrady zámky

Tabulka

N

16

32

HO

Hvězdná obloha

Tabulka

N

6

8

MZ

Mapové a turistické značky

Tabulka

8

16

32

M

Morseova abeceda

Tabulka

N

6

12

H

Naše Houby

Tabulka

N

4

8

R

Rostliny

Tabulka

8

8

16

S

Stopy

Tabulka

N

6

12

Ž

Živočichové

Tabulka

8

16

32

 

Hod na cíl + terč

Stanoviště

Úkol

Úkol

Úkol

 

Slož KPZ

Stanoviště

Úkol

Úkol

Úkol

 

Nouzový přístřešek

Stanoviště

 

Úkol

Úkol

 

Ohně

Stanoviště

Úkol

6

9

 

Ochrana přírody

Stanoviště

Úkol

4

7 – S-O + 4-O

 

Orientace

Stanoviště

Úkol

3 – N

5 – M-O

 

Pionýr

Stanoviště

N

3 – N

11 – M-S-O

 

Uzly

Stanoviště

Úkol

N – 4 uzle

M-O 11 uzlů + 11 otázek

 

Střelba

Stanoviště

Airsoft

Airsoft

Vzduchovka

 

Zatloukání hřebíků

Stanoviště

Úkol

Úkol

Úkol

 

Zdravověda

Stanoviště

Úkol

N – 5 ot.+ 4 prakt.

M – 6 ot.+ 4 prakt

S – 7 ot.+4 prakt.

J-O – 12 ot.+ 3 prakt

 

Lanové přepážky

Stanoviště

Úkol

Úkol

Úkol

 

Puzzle

Stanoviště

Úkol

Úkol N, M

N

 

 

Kontrolní úseky kategorie P

 

Mapové a turistické značky

 

1.Hrad,zámek,tvrz

5.Pošta

2.Zřícenina

6.Jeskyně

3.Kostel

7.Tábořiště

4.Chráněné území přírody

8Železnice se stanicí

 

 

Dřeviny

 

1.Borovice lesní

3.Smrk ztepilý

5.Jedle Bělokvětá

7.Modřín opadavý

2.Dub

4.Buk

6.Lípa srdčitá

8. Šeřík obecný

 

Živočichové

 

1. Ledňáček

3. Jelen Sika

5. Čáp bílý

7. Prase Divoké

2.Kachna Divoká

4. Zajíc Polní

6. Liška Obecná

8. Vlk

 

Naše rostliny

 

1. Borůvka lesní

3. Kopretina bílá

5. Violka lesní

7. Mateřídouška

2. Hluchavka bílá

4. Sněženka

6. Jitrocel kopinatý

8. Mák vlčí

 

 

 

 

Kontrolní úseky kategorie M,S,J,O

 

Mapové a turistické značky

 

1.Hrad,zámek,tvrz

9.Hrob

17.Státní hranice

25.Změna směru v terénu

2.Zřícenina

10.Bojiště s letopočtem

18.Pramen, Studánka

26.Odbočka k vrcholu

3.Kostel

11.Muzeum

19.Vrstevnice

27.Odbočka k zřícenině hradu nebo tvrze

4.Kříž

12.Chráněné území přírody

20.Pošta

28.Vedlejší silnice s autobusovou zastávkou

5.Mohyla

13.Hotel

21.Rozhled

29.Hrob

6.Jeskyně

14.Restaurace

22.Výškový bod

30.Památník

7.Tvrziště

15.Veřejná tábořiště

23.Lyžařský vlek

31.Bažina.Močál

8.Železnice ze stanicí

16.Myslivna,Hájovna

24.Naučná stezka

32.Restaurace

Naše Houby

 

1.Hřib smrkový

Kozák březový

Klouzek sličný

Křemenáč osikový

2.Mochomůrka panterová

Mochomůrka zelená

Žampion polní

Bedla vysoká

 

Dřeviny

 

Borovice lesní

Smrk ztepilý

Jedle bělokvětá

Modřín opadavý

Dub

Buk

Lípa srdčitá

Jalovec obecný

 

Javor klen

Růže šípková

Šeřík obecný

 

 

Živočichové

 

Štika obecná

Zmije obecná

Datel černý

Káně lesní

Kapr obecný

Bažant obecný

Rosnička zelená

Sokol stěhovavý

Úhoř říční

Čolek obecný

Skokan zelený

Výr velký

Užovka obojková

Mlok skvrnitý

Ještěrka obecná

Labuť velká

Ježek západní

Veverka obecná

Rys ostrovid

Liška obecná

Medvěd hnědý

Srnec obecný

Tchoř tmavý

Muflon

Vlk

Čáp bílý

Daněk skvrnitý

Jelen evropský

Krtek obecný

Netopýr velký

Vydra říční

Rejsek obecný

 

Naše rostliny

 

Smetanka lékařská

Violka lesní

Sasanka lesní

Sněženka

Hluchavka bílá

Jitrocel kopinatý

Mateřídouška obecná

Mák vlčí

Kopretina bílá

Blatouch bahenní

Třezalka tečkovaná

Vřes

Chrpa čekánek

Borůvka lesní

Brusinka

Náprstník velkokvětý

 

Kulturní památky

 

Trosky

Kladruby

Rábí

Kokořín

Kost

Loket

Vranov nad Dyjí

Okoř

Kutná Hora

Velké Losiny

Červená Lhota

Bouzov

Zvíkov

Kamenický Šenov

Střekov

Kačina

Říp – rotunda sv.Jiří

Pražský hrad

Brno - Špilberk

Karlštejn

Praha – Vladislavský sál

Praha – Betlémská kaple

Praha – Národní divadlo

Praha – Karlův Most

Perštejn

Lednice

Hluboká nad Vltavou

Praha - Petřín

Telč

Křivoklát

České Budějovice

Rožmberk nad Vltavou

 

Stopy Živočichů

 

Liška obecná

Kočka divoká

Pes obecný

Zajíc polní

Rys ostrovid

Jelen lesní

Srnec

Vrabec

Prase divoké

Kachna divoká

Bažant obecný

Jezevec

Hvězdná obloha

Velký vůz

Malý vůz

Severní koruna

Herkules

Kasiopea

Drak

Labuť

Orion

Morseova abeceda

A

K

Z

V

T

S

J

D

C

L

U

B

 

 

 

 

Kontrolní úseky kategorie N

 

Mapové a turistické značky

 

1.Hrad,zámek,tvrz

9.Veřejná tábořiště

2.Zřícenina

10.Myslivna,Hájovna

3.Kostel

11.Pramen, Studánka

4.Kříž

12.Pošta

5.Jeskyně

13.Naučná stezka

6.Železnice ze stanicí

14.Vedlejší silnice s autobusovou zastávkou

7.Muzeum

15.Restaurace

8.Chráněné území přírody

16.Státní hranice

Naše Houby

 

1. Hřib smrkový

3 Kozák březový

2. Žampion polní

4 Bedla vysoká

 

Dřeviny

 

1.Borovice lesní

3.Smrk ztepilý

5.Růže šípková

7.Modřín opadavý

2.Dub

4.Buk

6.Lípa srdčitá

8. Šeřík obecný

 

Živočichové

 

1. Vydra říční

5. Veverka obecná

9. Datel černý

13. Káně lesní

2. Kapr obecný

6. Bažant obecný

10. Vlk

14. Výr velký

3. Ježek západní

7. Čáp bílý

11. Krtek obecný

15. Labuť velká

4. Medvěd hnědý

8. Netopýr velký

12. Ještěrka obecná

16. Liška obecná

 

Naše rostliny

 

1. Borůvka lesní

5. Violka lesní

2. Hluchavka bílá

6. Jitrocel kopinatý

3. Kopretina bílá

7. Mateřídouška obecná

4. Sněženka

8. Mák vlčí

 

Kulturní památky

 

1. Trosky

5. Pražský hrad

9. Karlštejn

13. Kokořín

2. Kost

6. Loket

10. Vranov nad Dyjí

14. Okoř

3. Kutná Hora

7. Velké Losiny

11. Červená Lhota

15. Bouzov

4. Říp – rotunda sv.Jiří

8. Lednice

12. Praha – Karlův Most

16. Praha - Petřín

Stopy Živočichů

 

1. Liška obecná

3. Kočka divoká

5. Srnec

7. Zajíc polní

2. Prase divoké

4. Jelen lesní

6. Bažant obecný

8. Vrabec

Hvězdná obloha

1. Velký vůz

3. Orion

5. Severní koruna

2. Kasiopea

4. Drak

6. Labuť

Morseova abeceda

A

E

I

O

U

T

S

K

Kontrolní stanoviště

Pionýr

Otázky pro kategorii N

1. Jaké jsou ideály Pionýra                                                                                            

Paměť, Pomoc, Poznání, Pravidla, Přátelství, Překonání, Příroda

2. Jaké zvíře je maskotem Pionýra                                                                                               

Pes

3. Jaký je znak Pionýra                                                                                   

Šipka směřující vzhůru (v pozadí trikolory, v kruhovém uspořádání)

4. Kolik let slaví Pionýr letos od svého založení                                             

                25 let

5.Výjmenuj alespoň jednu soutěž, akci kterou pořádá pionýr celorepublikově  Kategorie N

                Sedmikvítek, setkání oddílů, ………………….

Soutěžící si vyberou dvě otázky dle správných odpovědí získají 1-2 body

Otázky pro kategorii M

$11.       Který z těchto znaků patří sdružení Pionýr?

(znak Pionýra, další možnosti logo Pionýra, některá z nášivek, znak Junáka či jiné dětské organizace dětí)

$12.       Který z těchto obrázků vyjadřuje jeden z ideálů Pionýra:

„Pionýr chrání přírodu a život na Zemi“. (čtyři varianty s použitím vyobrazením ideálů Pionýra záložky)

$13.       Který z těchto obrázků vyjadřuje jeden z ideálů Pionýra:

        „Pionýr má rád svou zem“.

$14.       Který z ideálů Pionýra vyjadřuje tento obrázek?

Obrázek k ideálu „Pionýr je pracovitý, pomáhá ostatním a učí se“.

$15.       Který z ideálů Pionýra vyjadřuje tento obrázek?

Obrázek k ideálu „Pionýr je přítelem všech dětí.“

$16.       Která z těchto kreseb znázorňuje „logo“ Pionýra

(správná varianta – logo Pionýra „vlaštovka“, další varianty znak Pionýra, nášivky soutěží a Programů činnosti)

$17.       Který z těchto obrázků vyjadřuje ideál Pionýra:

        „Pionýr je statečný a kamarádský“

$18.       Který z ideálů Pionýra vyjadřuje tento obrázek?

        Obrázek k ideálu „Pionýr je čestný a spravedlivý“

$19.       Který z těchto ideálů vyjadřuje tento obrázek?

        Obrázek k ideálu „Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo“

Soutěžící si vyberou čtyři otázky dle správných odpovědí získají 1-4 body

               

Otázky pro kategorii S - O

$11.       Která z těchto nášivek je udělována účastníkům kulturně umělecké přehlídky Sedmikvítek?

správná varianta – nášivka Sedmikvítku, další varianty znak Pionýra, logo Pionýra, nášivky Programů činnosti nebo dalších soutěží)

$12.       Co vyjadřuje pionýrský pozdrav?

(obrázek) (správná varianta – ideál Pionýra – upřednostnění všelidských hodnot a zájmů nad zájmy čistě    osobními, vlastními)

$13.       Ve kterých letech poprvé existovala organizace Pionýr, než byla stejně jako mnoho dalších zakázána? (správná varianta 1968 – 1970)

$14.       Ve kterém roce byla znovu obnovena činnost organizace Pionýr? (správná varianta  1990)

$15.       V roce 1907 zakládá britský generál Robert Baden Powell hnutí, který se záhy rozšiřuje po celém světě. Inspirací se Baden Powellovi stal jednak woodcraft E. T. Setona a jednak zkušenosti, které sám čerpal z dlouholeté služby v armádě. Jak se nazývá toto hnutí a který znak mu patří?

       (správná varianta: Skauting, další možnosti tramping, surfing, jumping)

$16.       Kolik členů musí mít nejméně pionýrská skupina, aby mohla být ustavena?

(správná varianta – 15 členů)

$17.       Jak se jmenuje zpravodaj sdružení Pionýr, který je vydáván pro členy nad 15 let?

       (správná varianta Mozaika)

$18.       Jak se nazývá nejvyšší orgán sdružení Pionýr, který se schází zpravidla jedenkrát za dva roky.

        (správná varianta – Výroční zasedání české rady Pionýra)

9.    Který z těchto obrázků vyjadřuje ideál Pionýra:

        „Pionýr je statečný a kamarádský“

10.  Který z ideálů Pionýra vyjadřuje tento obrázek?

        Obrázek k ideálu „Pionýr je čestný a spravedlivý“

11.  Který z těchto ideálů vyjadřuje tento obrázek?

        Obrázek k ideálu „Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo“

Soutěžící si vyberou čtyři otázky dle správných odpovědí získají 1-4 body

Kontrolní stanoviště

Ochrana přírody

               

Otázky kategorie P

Roztřiď do kontejnerů na tříděný odpad  - papír, plast, sklo, směsný odpad

                Otázky pro kategorii N-M

  1. Vyjmenuj dva živočichy s noční aktivitou a denní aktivitou.

 (noční aktivita: ježek, sova, výr, netopýr; denní aktivita: srnec, jelen, veverka, kachna, zajíc)

a)   noční: ježek, kachna + denní: zajíc, veverka

b)   noční: sova, netopýr + denní: ježek, jelen

c)   noční: výr, netopýr + denní: srnec, veverka

d)   noční: jelen, zajíc + denní: netopýr, ježek

  1. Vysvětli jak a proč jsou barevně označeny kontejnery na sběr tříděného odpadu?

 (zelená – sklo, žlutá – plasty , modrá- papír , černá - komunální odpad)

a)   zelená-sklo, žlutá-plasty, modrá-komunální odpad, černá-papír

b)   zelená-sklo, žlutá-plasty, modrá-papír, černá-komunální odpad

c)   zelená-plasty, žlutá-papír, modrá-sklo, černá-komunální odpad

d)   zelená-sklo, žlutá-komunální odpad, modrá-papír, černá-plasty

$13.Vyjmenuj dva u nás chráněné živočichy a dvě chráněné rostliny

( viz: vyhláška MŽP)

a)   rys ostrovid, vlk + smrk ztepilý, bříza bělokorá

b)   hraboš polní, sysel obecný + lípa srdčitá, lýkovec jedovatý

c)   bobr evropský, kočka divoká + koukol polní, bledule letní

d)   vydra říční, srnec obecný + smetánka lékařská, lipnice hajní

  1. Čím začal člověk poprvé v historii ničit přírodu?

 (vypalováním lesů pro získání půdy k pěstování obilí a pastvin pro chov dobytka, tedy zemědělstvím a pastevectvím)

a)   osídlováním jeskyní a kopáním jam na kosti zvířat

b)   lovem zvířat a sušením rostlin

c)   výrobou železa a těžbou nerostných surovin

d)   vypalováním lesů pro získání půdy k pěstování obilí a pastvin pro chov dobytka, tedy

      zemědělstvím a pastevectvím

Soutěžící zodpoví všechny otázky dle správných odpovědí získají 1-4 body

Otázky pro kategorii S-O

  1. Jaký je základní zdroj energie na Zemi? (je to sluneční záření)

a)   elektrárny všeho druhu

b)   je to sluneční záření

c)   teplo zemského jádra

d)   vítr a mořské vlny

  1. Jaký význam má třídění odpadů pro získávání druhotných surovin? (umožnění jejich recyklace (druhotné využití materiálu), snižování množství odpadu na skládkách a ve spalovnách a snižování čerpání neobnovitelných zdrojů)

a)   žádný, ale roztříděné odpady se lépe spalují

b)   minimální, díky třídění opadů se už nemusí těžit některé nerosty

c)   umožnění jejich recyklace (druhotné využití materiálu), snižování množství odpadu na

      skládkách a ve spalovnách a snižování čerpání neobnovitelných zdrojů

$1b)       třídění není důležité, moderními technologiemi je možné získat suroviny i    

      z netříděného odpadu

  1. Při jaké příležitosti je možné vidět v přírodě barvy slunečního spektra? (když při dešti svítí slunce a vytvoří se duha)

a)   podíváme-li se na slunce přes tmavé sklo

b)   když při dešti svítí slunce a vytvoří se duha

c)   v přírodě toto není možné, musí na to být speciální přístroj v laboratoři

d)   když je měsíc v úplňku

  1. Který druh dopravy je z hlediska ekologických dopadů nejméně škodlivý? (cyklo doprava, vodní doprava, železniční doprava)

a)   auta na elektrický pohon a na biobenzin

b)   cyklo doprava, vodní doprava, železniční doprava

c)   nákladní doprava – po dálnicích

d)   tankery na ropu

  1. Co způsobuje neustálé mýcení pralesů a nesprávné využívání zemědělské půdy a pastvin? (Rozšiřování pouští, narušování koloběhu vody, snižování produkce kyslíku)

a)   globální oteplování

b)   změny směru proudění mořské vody v důsledku změn v ovzduší

c)   přemnožování domácích zvířat, přelidnění určitých oblastí

d)   rozšiřování pouští, narušování koloběhu vody, snižování produkce kyslíku

  1. Co je to eroze a jaké znáš její druhy? (je to poškození složek prostředí, jež způsobuje určitý faktor - může být vodní , půdní a větrná…)

a)   je to poškození složek prostředí, jež způsobuje určitý faktor - může být vodní , 

      podvodní a strojní

b)   je to poškození složek prostředí, jež způsobuje určitý faktor - může být suchozemská a

      zvířecí

c)   je to poškození složek prostředí, jež způsobuje určitý faktor - může být vzdušná a ve

      vakuu

d)   je to poškození složek prostředí, jež způsobuje určitý faktor - může být vodní , půdní a

      větrná…

  1. Co způsobuje tzv. ozónovou díru? (ozonovou díru způsobují skleníkové plyny, např. Freon)

a)   způsobují letadla narušením vrstev zvuku

b)   způsobují rakety a raketoplány při letech do vesmíru

c)   ozonovou díru způsobují skleníkové plyny, např. Freon

d)   způsobuje slunce v období své zvýšené aktivity

Soutěžící si vyberou čtyři otázky dle správných odpovědí získají 1-4 body

Otázky pro kategorii O

$11.       Jak se nazývá soubor všech složek živé a neživé přírody které se vyskytují ve stejné době na stejném území a které spojují složité vztahy? (Je to EKOSYSTÉM)

a)   EKOSYSTÉM

b)   POPULACE

c)   SPOLEČENSTVO

d)   BIOPRODUKT

$12.       Jak se nazývá stav atmosféry ve velkých městech, při němž dochází k dýchacím problémům u lidí?

a)   duha

b)   mlha

c)   čmoud

d)   smog

$13.       Jak se nazývá zařízení sloužící ke zvýšení kvality znečištěné vody a splaškových vod? (čistírna odpadních vod)

a)   odkalovací nádrž

b)   přehrada

c)   vodní elektrárna

d)   čistírna odpadních vod

$14.       Jak vznikají kyselé deště? (je to reakce vodních srážek s emisemi z tepelných elektráren a výfukových plynů aut)

a)   vznikají vypařováním znečištěné vody z moří a řek

b)   stejně jako normální – ale v létě jsou deště kyselé

c)   je to reakce vodních srážek s emisemi z tepelných elektráren a výfukových plynů aut

d)   vznikají odpařováním vody z čističek odpadních vod

Soutěžící si vyberou čtyři otázky dle správných odpovědí získají 1-4 body z kategorie S-O a O

HODNOCENÍ:

Za správné zodpovězení otázky získá hlídka 1 bod.

První pomoc:

                                                                                                                              

Otázky pro kategorii P

$11.       Telefonní číslo rychlé lékařské pomoci je:

$1a)       155

$1b)       158

$1c)       150

$12.       Malou znečištěnou odřeninu ošetříme tak, že:

$1a)       není nutno ošetřovat

$1b)       přiložíme pouze krycí obvaz

$1c)       omyjeme vodou nebo dezinfekčním roztokem okolí rány i ránu  a přiložíme krycí obvaz

3.     Při bodnutí hmyzem na postižené místo:

 a)   přiložíme sterilní obvaz

b)   dáme mast a sterilně obvážeme

c)    přiložíme studený obklad

Otázky pro kategorii M

$13.       Telefonní číslo rychlé lékařské pomoci je:

$1a)       155

$1b)       158

$1c)       150

$14.       Při dopravní nehodě má povinnost poskytnout první pomoc:

$1a)       jen řidič, který zavinil dopravní nehodu

$1b)       každý občan našeho státu, a to podle svých možností a schopností

$1c)       jen občan, který je vyškolen v poskytování první pomoci

$15.       Malou znečištěnou odřeninu ošetříme tak, že:

$1a)       není nutno ošetřovat

$1b)       přiložíme pouze krycí obvaz

$1c)       omyjeme vodou nebo dezinfekčním roztokem okolí rány i ránu  a přiložíme krycí obvaz

$16.       Při krvácení z nosu musíme postiženého:

$1a)       položit do vodorovné polohy a stisknout nosní dírky

$1b)       posadit, předklonit mu hlavu dopředu, stisknout na 2 – 5 minut nosní dírky, případně přidat studené obklady na zátylek a čelo

$1c)       dát na čelo a zátylek studený obklad

$17.       Puchýř správně ošetříme, když ho:

$1a)       přelepíme náplastí s polštářkem

$1b)       dáme mast a sterilně ovážeme

$1c)       strhneme a zasypeme desinfekčním prostředkem

Soutěžící si vyberou dvě otázky,  každý zodpoví  jednu otázku za správnou odpověd získá 1 body.

Praktické otázky první pomoci.                                                                                                 Kategorie N

$18.                   Podvrknutí kotníku ošetříme tak, že:

$1a)       na kotník přiložíme teplý obklad a končetinu znehybníme

$1b)       končetinu zvedneme do zvýšené polohy a přiložíme studené obklady

$1c)       poraněný kotník ovážeme elastickým obinadlem

$19.         Popáleninu ošetříme tak, že ji:

$1a)       pomažeme olejem a vazelínou

$1b)       ochlazujeme studenou vodou nebo přikládáme studené obklady tak dlouho, dokud to přináší zraněnému úlevu, potom zakryjeme sterilním obvazem

$1c)       zasypeme dezinfekčním prostředkem a přiložíme sterilní obvaz

$110.      Malá plošná odřenina nártu nohy

Postup při ošetření:

$1a)       zraněného posadit

$1b)       lehce přidržovat poraněnou končetinu

$1c)       očistit okolí rány

$1d)       ránu ošetřit pomocí sterilního krytí

$1e)       po celou dobu ošetřování raněného uklidňovat

Nejčastější chyby:

$1f)        neposazení zraněného

$1g)       nepřidržování zraněné končetiny

$1h)       neočištění okolí rány

$1i)         nesterilní krytí

$1j)        použití masti nebo zásypu na ošetření rány

Hlídka si vybere jeden úkol a prakticky předvede za správné splnění úkolu získá hlídka 1 bod

Otázky pro kategorii M

1.            Při bodnutí hmyzem na postižené místo:

přiložíme sterilní obvaz

dáme mast a sterilně obvážeme

přiložíme studený obklad

2.            Podvrknutí kotníku ošetříme tak, že:

na kotník přiložíme teplý obklad a končetinu znehybníme

končetinu zvedneme do zvýšené polohy a přiložíme studené obklady

poraněný kotník ovážeme elastickým obinadlem

3.            Popáleninu ošetříme tak, že ji:

pomažeme olejem a vazelínou

ochlazujeme studenou vodou nebo přikládáme studené obklady tak dlouho, dokud to přináší zraněnému úlevu, potom zakryjeme sterilním obvazem

zasypeme dezinfekčním prostředkem a přiložíme sterilní obvaz

4.            Tržnou ránou při poskytnutí první pomoci zakryjeme:

nesterilním obvazem

sterilním krycím obvazem

nesterilním obvazem, ale ránu nejdříve zasypeme desinfekčním prostředkem

5.            Cizí těleso v oku (drobná muška, saze, smítko) ošetříme tak, že ho:

ponecháme v oku, do koutku oka dáme oční mast

vytřeme oko kapesníkem

odstraníme vyplachováním oka pitnou vodou v leže na boku od vnitřního koutku. Někdy stačí nechat oko vyslzet.

6.            Při uštknutí zmijí:

okamžitě dopravíme postiženého do nejbližšího zdravotnického zařízení

ránu vysajeme ústy, přiložíme sterilní krycí obvaz a končetinu znehybníme

od rány směrem k srdci přiložíme ihned zaškrcovadlo (nejlépe šátkové) tak, aby tepenná krev mohla k ráně proudit a rána krvácet. Ránu kryjeme sterilním obvazem, případně přiložíme studené obklady a ihned dopravíme postiženého do nejbližšího zdravotnického zařízení tak, aby nemusel vyvinout fyzickou námahu.

Praktické otázky první pomoci.                                                                                                 Kategorie M

1.            Malá plošná odřenina čela

Postup při ošetření:

zraněného posadit

očistit okolí rány

ránu krýt pomocí sterilního krytí

po celou dobu ošetřování raněného uklidňovat

Nejčastější chyby:

neposazení zraněného

neočištění okolí rány

nesterilní krytí

použití masti nebo zásypu na ošetření rány

2.            Podezření na zlomeninu zápěstí

Postup při ošetření:

zraněného posadit

lehce přidržovat poraněnou končetinu

znehybnit poraněnou končetinu dlahou a zavěsit trojcípým šátkem

                               po celou dobu ošetřování raněného uklidňovat

zajistit lékařské ošetření

Nejčastější chyby:

neposazení raněného

nepřidržování končetiny

nezajištění lékařského ošetření

3.            Řezná rána na hřbetní straně ukazováčku

Postup ošetření:

raněného posadit

přidržovat poraněnou končetinu

okolí rány očistit

ránu (podle rozsahu) zakrýt rychloobvazem (náplast s polštářkem) nebo sterilním obvazem

po celou dobu ošetřování raněného uklidňovat

Nejčastější chyby:

neposazení raněného

nepřidržování poraněné končetiny

nezakrytí rány náplastí nebo sterilním krycím obvazem

nedodržení sterility při zakrývání poranění

neuklidňování raněného

neočištění okolí rány

4.            Drobná sečná rána na vnitřní straně lýtka

Postup při ošetření:

raněného položit

zdvihnout poraněnou končetinu a přidržovat ji ve zvýšené poloze

okolí rány očistit

ránu zakrýt sterilním obvazem

poraněnou končetinu podložit do zvýšené polohy

po celou dobu ošetřování raněného uklidňovat

Nejčastější chyby:

nepoložení raněného

nezdvihnutí poraněné končetiny do zvýšené polohy

nekrytí rány sterilním obvazem

nedodržení zásad sterility

nepodložení poraněné končetiny do zvýšené polohy

neuklidňování raněného

neočištění okolí rány

Otázky pro kategorii S

1.            Zavřenou zlomeninu končetiny ošetříme tak, že:

končetinou nepohybujeme a zajistíme převoz raněného do nejbližšího zdravot. zařízení

zlomenou končetinu znehybníme a zajistíme převoz do nejbližšího zdravot. zařízení

zlomeninu obvážeme a přivoláme lékaře

2.            Dlahu musíme přiložit tak, aby znehybnila:

kloub nad zlomeninou

kloub pod zlomeninou

kloub nad i pod zlomeninou

3.            Zraněnému s otevřenou zlomeninou bérce:

můžeme dát před převozem do zdravotnického zařízení napít

můžeme dát před převozem do zdravotnického zařízení najíst i napít

nemůžeme dát před převozem do zdravotnického zařízení najíst ani napít

4.            Okysličená krev v těle člověka proudí:

žilami

tepnami

tepnami a žilami

5.            Při silném (tepenném krvácen):

neprodleně přivoláme rychlou lékařskou pomoc

postiženou končetinu zvedneme do výše, stlačíme přívodnou tepnu v tlakovém bodě nebo přímo v ráně a přiložíme sterilní tlakový obvaz

přikryjeme ránu sterilním mulem a převážeme obinadlem

6.            Při slabém (žilním) krvácení:

okolí rány očistíme a přiložíme sterilní krycí obvaz

ránu vyčistíme desinfekčním prostředkem a přiložíme sterilní obvaz

okolí rány potřeme vazelínou a obvážeme

7.            Při prosáknutí tlakového obvazu:

na prosáknutý obvaz přiložíme další vrstvu tlakového obvazu

obvaz sundáme a přiložíme nový tlakový obvaz

přiložíme vrstvu vaty a zlehka obvážeme obinadl

Praktické otázky první pomoci.                                                                                                 Kategorie S

1.            Poranění zápěstí, oděrky, krvácení, podezření na zlomeninu

Postup při ošetření:

zraněného posadit

lehce přidržovat poraněnou končetinu

rány ošetřit dezinfekcí a sterilním krycím obvazem

znehybnit poraněnou končetinu přiložením dlahy

po celou dobu ošetřování raněného uklidňovat

zajistit lékařské ošetření

Nejčastější chyby:

neposazení raněného

nepřidržování poraněné končetiny

nesterilní zakrytí rány

použití masti nebo zásypu na ošetření ran

2.            Podezření na zlomeninu zápěstí

Postup při ošetření:

zraněného posadit

lehce přidržovat poraněnou končetinu

znehybnit poraněnou končetinu dlahou a zavěsit trojcípým šátkem

                               po celou dobu ošetřování raněného uklidňovat

zajistit lékařské ošetření

Nejčastější chyby:

neposazení raněného

nepřidržování končetiny

nezajištění lékařského ošetření

3.            Řezná rána na hřbetní straně ukazováčku

Postup ošetření:

raněného posadit

přidržovat poraněnou končetinu

okolí rány očistit

ránu (podle rozsahu) zakrýt rychloobvazem (náplast s polštářkem) nebo sterilním obvazem

po celou dobu ošetřování raněného uklidňovat

Nejčastější chyby:

neposazení raněného

nepřidržování poraněné končetiny

nezakrytí rány náplastí nebo sterilním krycím obvazem

nedodržení sterility při zakrývání poranění

neuklidňování raněného

neočištění okolí rány

4.            Drobná sečná rána na vnitřní straně lýtka

Postup při ošetření:

raněného položit

zdvihnout poraněnou končetinu a přidržovat ji ve zvýšené poloze

okolí rány očistit

ránu zakrýt sterilním obvazem

poraněnou končetinu podložit do zvýšené polohy

po celou dobu ošetřování raněného uklidňovat

Nejčastější chyby:

nepoložení raněného

nezdvihnutí poraněné končetiny do zvýšené polohy

nekrytí rány sterilním obvazem

nedodržení zásad sterility

nepodložení poraněné končetiny do zvýšené polohy

neuklidňování raněného

neočištění okolí rány

Otázky kategoriie J-O

1.            Při hromadném neštěstí ošetřujeme přednostně:

malé děti

popálené

poraněné s prudkým (tepenným) krvácením

2.            Při velké ztrátě krve uložíme postiženého do autotransfuzní polohy a to:

vsedě s pohodlně opřenými zády

vleže s mírně podloženou hlavou

vleže na zádech se sníženou hlavou; nohy podložíme o 30 cm výše

3.            Stabilizovaná poloha je:

na zádech s hlavou pootočenou, aby nedošlo k vdechnutí zvratků

na boku s podloženým hrudníkem a s hlavou pootočenou, aby nedošlo k vdechnutí zvratků

na boku s pokrčenou dolní končetinou a s hlavou mírně zakloněnou s ústy směřujícími poněkud dolů, aby nevdechl zvratky

4.            Při provádění umělého dýchání z plic do plic:

postiženému vytáhneme jazyk, který šetrně připevníme a při umělém dýchání sledujeme pohyb hrudníku

postiženému nejprve vyčistíme dutinu ústní, pak mu zakloníme co nejvíce hlavu a při umělém dýchání sledujeme pohyb hrudníku

hlavu postiženého lehce vypodložíme a při umělém dýchání sledujeme pohyb hrudníku

5.            Při umělém dýchání je nutné:

vždy postiženému zaklonit hlavu, nosní dírky není nutné stisknout

postiženému vždy zaklonit hlavu a stisknout nosní dírky. U dětí dýcháme současně do nosu a úst.

vždy stisknout postiženému nosní dírky, hlavu mu zakloníme pouze tehdy není-li zraněn na hlavě

6.            Zjistíme-li, že postižený nedýchá, musíme:

pokusit se nejprve zjistit proč tomu tak je

postiženého ihned uložit do stabilizované polohy

postiženému vyčistit ústní dutinu a záklonem hlavy uvolnit dýchací cesty

7.            Do stabilizované polohy je nutno uložit všechny osoby:

v bezvědomí

v bezvědomí, které dostatečně dýchají

v bezvědomí, které potřebují kříšení (resuscitaci)

8.            Jaký obvaz přiložíme na otevřené poranění hrudníku:

neprodyšný

poloprodyšný

prodyšný

9.            Postižený nedýchá a má nehmatný tep; první pomoc zahájíme:

uložením postiženého do stabilizované polohy

okamžitým stlačováním hrudní kosti (nepřímá masáž srdce 100 x za minutu),a umělým dýcháním v poměru 2 vdechy na 15 masáží srdce

okamžitým dýcháním z plic do plic

10.          Zdravý dospělý člověk má v klidu během 1 minuty:

40 – 60 tepů

60 – 80 tepů

80 – 100 tepů

11.          Zdravý člověk oddechne během 1 minuty:

a)   6 – 10x

b)  12 – 16x

c)  18 – 24x

12.          Jak postupujeme při ošetření otevřené zlomeniny končetiny?

vyčnívající kostní úlomky zasuneme zpět do podkoží, přiložíme sterilní obvaz a končetinu znehybníme

vyčnívající kostní úlomky nezasouváme zpět do podloží, ránu zasypeme desinfekčním prostředkem, přiložíme sterilní obvaz a končetinu znehybníme

vyčnívající kostní úlomky nezasouváme zpět do podkoží, ale obložíme obvazovým materiálem, přiložíme sterilní obvaz a končetinu znehybníme

Praktické otázky kategorie J-O

1.            Řezná rána na dlani s úlomkem skla v ráně, malé krvácení

Postup při ošetření

raněného ihned posadit

podpírat předloktí i s poraněnou rukou

lehce přiložit polštářek sterilního obvazu na ránu a obvázat dlaň ruky tak, aby obvaz nezatlačoval skleněnou střepinu do rány, ale jen odsával krev

předloktí a ruku dát do velkého šátkového závěsu

po celou dobu ošetřování raněného uklidňovat

zajistit lékařské ošetření

Nejčastější chyby:

nepřiložení sterilního obvazu

neposazení raněného nebo nepodpírání jeho předloktí ruky

přiložení nesterilního obvazu     -  přitažení sterilního obvazu     - vyjmutí skla z rány

Popálenina předloktí (puchýře 8 x 9 cm)

Postup při ošetření:

zrněného posadit, přidržovat poraněnou končetinu

popálené místo ochlazovat (ponořit do nádoby se studenou vodou nebo přikládat studené obklady)

přiložit sterilní obvaz

postiženou končetinu zavěsit do šátkového závěsu

po celou dobu ošetřování zraněného uklidňovat

zajistit lékařské ošetření

Nejčastější chyby:

neposazení raněného

propíchnutí puchýře

neochlazování popáleného místa

nepřiložení sterilního obvazu

přiložení vazelíny nebo masti                          - použití desinfekčního prostředku                   

použití nesterilního krycího obvazu                - neupevnění končetiny do šátkového závěsu  

neuklidňování raněného                                  - nezajištění lékařského ošetření

2.            Velká plošná odřenina předloktí s tržnou ranou a tepenným krvácením

Postup při ošetření:

okamžité stlačení tepny v tlakovém bodě

položit raněného a zvednout poraněnou končetinu do svislé polohy

přiložit sterilní tlakový obvaz a povolit stlačení v tlakovém bodě

přiložit sterilní krycí obvaz na odřeninu

pravidelně kontrolovat tlakový obvaz (při prosakování přiložit další vrstvu tlakového obvazu)

zraněnou končetinu dát do šátkového závěsu

po celou dobu ošetřování postiženého uklidňovat

zajistit lékařské ošetření

Nejčastější chyby

okamžité nestlačení přívodové tepny v tlakovém bodě

nezdvihnutí krvácející končetiny do svislé polohy

definitivní přiložení zaškrcovadla kamkoliv na krvácející horní končetinu

nepřiložení sterilního tlakového obvazu

nedostatečná sterility při krytí rány tlakovým obvazem

neošetření odřeniny

použití zásypu nebo masti na odřeninu

nedání odřené končetiny na šátkový závěs

3.            Postižený v bezvědomí, tep hmatný, dýchání spontánní bez zjevných známek zranění

Postup při ošetření:

postiženého uložit do stabilizované polohy

pravidelná kontrola tepu a dechu

zajistit přivolání lékařské pomoci

Nejčastější chyby:

neuložení postiženého do stabilizované polohy

uložení postiženého na zádech s podloženou hlavou

podávání nápojů neb léků postiženému

nekontrolování tepu a dechu

nepřivolání rychlé lékařské pomoci

HODNOCENÍ: max čas 5 min

Za správné zodpovězení každé otázky získá každý člen hlídky 2 body.

Za správné poskytnutí první pomoci podle míry bezchybnosti hlídka získává 1-2 body

Za překročení časového limitu je hlídka, bez ohledu na správnost plnění úkolu, hodnocena 0 body.

Uzly:

Kategorie P

Zavázat botu

Kategorie N

Každý člen hlídky si vylosuje jeden uzel a uváže jej.

Zavaž botu

Liščí

Lodní

Kategorie N – O

Liščí

Lodní

Ambulanční

Plochá spojka

Škotová spojka

Dračí smyčka

Zkracovačka

Rybářská spojka

Průsikův uzel

Křížová spojka

Dřevařská spojka

Otázky pro kategorii N

Potřebuješ-li uvázat svůj člun k přístavnímu sloupu je nejvhodnější jaký uzel? (lodní smyčka)

Při obvazování zraněného kamaráda spojíš konce obvazu jakým uzlem? (plochá spojka)

Ke spojení stanové plachty a napínacího provázku použiješ jaký uzel? (škotova spojka)

Ke spojení dvou nestejně silných lan použiješ jaký uzel? (škotova spojka)

Otázky:pro kategorii M-O

$1k)       Pro svázání dvou vlasců použiješ který uzel? (rybářský uzel – autíčka)

$1l)         Pro svázání dvou stejně silných lan je nejvhodnější použít jaký uzel? (rybářský uzel – autíčka)

$1m)     K zajištění lezoucího kamaráda ve skalní stěně použiješ jaký uzel? (dračí smyčku)

$1n)       Ke zkrácení napínacího lanka na potřebnou délku použiješ jaký uzel? (zkracovačku)

$1o)       Potřebuješ-li přitáhnout k táboru poraženou soušku nebo otep dřeva, jaký uzel použiješ? (dřevařská smyčka)

$1p)       Ke spojení dvou lan nebo ke spojení konců lan lze použít spojku často zaměňovanou za ambulanční spojku. Jak se tato spojka nazývá a váže? (křížová spojka)

$1q)       V horách lze tento uzel použít ke šplhu po svislém laně. Jeho jednoduchost tam je jeho předností. Jas se tento uzel nazývá a jak se váže? (Prusíkův uzel)

Každý člen hlídky si vylosuje jeden uzel, který předvede a otázku kterou zodpoví hlídka získá 2body.

Ohně:

Soutěžní otázky pro každou hlídku

Kategorie  P

$11.       Proč obkládáme ohniště kameny?

(aby se nerozšířil oheň mimo ohniště)

$12.       Jaké je telefonní číslo na hasiče?

(číslo 150)

Hlídka si vybere oheň, který postaví z připraveného dřeva a zodpoví dvě vylosované otázky.

Soutěžní otázky pro každou hlídku Kategorie N - M

Otázky:

$13.       Který z těchto ohňů a ohnišť je slavnostní?

(obrázky nebo makety 4 ohňů a ohnišť)

$14.       Které z těchto ohňů a ohnišť je na vaření (kuchyňské)?

(obrázky nebo makety 4 ohňů a ohnišť)

$15.       Které z těchto ohňů a ohnišť je strážní – hlídkové?

(obrázky nebo makety 4 ohňů a ohnišť)

$16.       Jak se jmenuje tento oheň – toto ohniště?

(obrázky nebo makety 4 ohňů a ohnišť)

$17.       Jaké je telefonní číslo na hasiče?

(číslo 150)

Ohně a ohniště

slavnostní: hranice, pyramida

užitková – strážní: hvězdicovitý, kanadský krb

užitková – na vaření: lovecké ohniště s jednostranným závěsem na kotlík, lovecké ohniště s dvoustranným závěsem na kotlíky (družinové), mezi poleny, v jámě

Soutěžní otázky pro každou hlídku Kategorie S-O

1.            Řekni v bodech postup při zahlazování ohniště.

2.            Řekni v bodech postup při zakládání nového ohniště.

(ohniště zakládáme na místě, kde nehrozí oheň okolí nejméně 50m od všeho hořícího, odstraníme drny, které uložíme tak, abychom je mohli vrátit na místo po skončení táboření, obložíme vhodnými kameny, základ ohniště slabé větvičky, březová kůra nebo troud)

3.            Které z ohňů či ohnišť použiješ v dešti?

(obrázky nebo makety 4 ohňů a ohnišť)

4.            Které z těchto ohnišť použiješ na hlídce?

(obrázky nebo makety 4 ohňů a ohnišť)

5.            Které ohniště použiješ za silného větru?

(obrázky nebo makety 4 ohňů a ohnišť)

6.            Jak dělíme posle použití ohně a ohniště?

(na slavnostní a užitkové)

7.            Jak podle využití dělíme užitková ohniště?

(na hlídková – strážní a kuchyňská – na vaření)

8.            Které z ohňů a ohnišť použiješ na sněhu?

(obrázky nebo makety 4 ohňů a ohnišť – na roštu z kulatin)

9.            Odkud a proč nesmíme vzít kameny na obložení ohniště?

(z potoka, protože praskají)

Ohně a ohniště

slavnostní: hranice, pyramida, pagoda

užitková – strážní: hvězdicový, kanadský krb, zálesácký – strážní, francouzský

užitková – na vaření: lovecké ohniště s jednostranným závěsem na kotlík, lovecké ohniště s dvoustranným závěsem na kotlíky (družinové), mezi poleny, v jámě, lovecké ohně mezi kameny, Setonův hrnec, na roštu z půlkulatiny či kulatiny (na sněhu a ve vlhku).

OHNĚ A OHNIŠTĚ (přehled)

$11)       SLAVNOSTNÍ OHNĚ

$1-          pagoda

$1-          pyramida

$1-          hranice

$12)       UŽITKOVÁ OHNIŠTĚ A OHNĚ

$1A)      STRÁŽNÍ – HLÍDKOVÁ

$1-          hvězdicovitý oheň

$1-          kanadský krb

$1-          strážní (zálesácký oheň)

$1-          francouzský oheň (v rozpůleném plenu – v dešti)

B) NA VAŘENÍ – KUCHYŇSKÁ

$1-          na roštu z půlkulatiny či kulatiny (na sněhu a ve vlhku)

$1-          ohniště v jámě (v dešti)

$1-          lovecké ohniště s jednostranným závěsem na kotlík

$1-          lovecké ohniště s dvojstranným závěsem na kotlíky (družinové)

$1-          lovecké ohniště mezi poleny

$1-          lovecké ohniště mezi kameny

$1-          Setonův hrnec

Orientace:

Kategorie P

$11.Jaké jsou světové strany

$12.Co znamenají barvy na mapách

Kategorie N

Podle čeho lze určit světové strany

Lišejník na stromech, letokruhy na pařezy, Buzolou, podle kostela

Co znamenají barvy na mapách

Urči světové strany pomocí buzoly

Body 1-4

Kategorie M-O

Zorientuj mapu

Urči azimut pod kterým bychom se dostali z bodu A do B

Urči azimut určeného místa v terénu

Co značí vrstevnice na mapě a proč jsou kresleny u sebe a někde od sebe.

Určení mapových a turistických značek které si soutěžící vylosuje 3 značky.

Body 1-6

Zatloukání hřebíků

Kategorie P, N

Zatlučení hřebíku každý člen hlídky sám – 0,60 na 10 ran

Po zdařilém úkonu bez překročení počtu ran a zkroucení hřebíku získá člen hlídky 3 body

Kategorie M

Zatlučení hřebíku každý člen hlídky sám – 0,80 na 10 ran

Po zdařilém úkonu bez překročení počtu ran a zkroucení hřebíku získá člen hlídky 3 body

Kategorie S

Zatlučení hřebíku každý člen hlídky sám – 0,80 na 6 ran

Po zdařilém úkonu bez překročení počtu ran a zkroucení hřebíku získá člen hlídky 3 body

Kategorie J-O

Zatlučení hřebíku každý člen hlídky sám – 0,80 na 5 rány

Po zdařilém úkonu bez překročení počtu ran a zkroucení hřebíku získá člen hlídky 3 body

Složte KPZ

Soutěžící mají za úkol v časovém limitu do 5 minut z připravených věcí na stanovišti složit krabičku poslední záchrany.

Co do ní patří:     Škrtátko s několika zápalkami, bílá a červená niť,jehlu, knoflíky, krátkou ořezanou tužku, kousek svíčky, 3x zavírací špendlík, svinutý drátek, kousek provázku, 2-3 hřebíky různé velikosti, 3 známky na pohlednici, drobné na telefon, složený kus čistého papíru, kousek leukoplasti a obvazu, kousek křídy, svitek březové kůry, guma na mazání, malý nožík, lísteček s tísňovými telefonními čísly, hroznový cukr, žárovku do baterky.

Hodnocení P  alespoň 5 předepsaných věcí naskládá do krabičky.

Hodnocení N-M alespoň 10 předepsaných věcí naskládá do krabičky.

Hodnocení S-O alespoň 17 věcí naskládá do krabičky.

Nouzový přístřešek

Kategorie N-M

Z čeho se dá vyrobit nouzový přístřešek

Celta a kousek provazu kolík zapíchnutý uprostřed, Přístřešek krytý zeleným chvojím – klády a chvojky, Přístřešek ze smrkových chvojek – rošt z klád se zavěšenými chvojkami, U kmene stromu pomocí celty a provazu, Přístřešek s za použití kanoe – pomocí klacíku chvojek nebo celty, krmelec pro srnky.

Hlídka  vysvětlí princip stavby alespoň tří způsobů přístřešku

Hodnocení dle počtu vysvětlených přístřešků 1-3 body

Kategorie S-O

Postaví pomocí celty, provazu a větví provizorní přístřešek

Hodnocení v časovém limitu do 5 minut hodnocení body 1-3 pevnost a stabilita stavby.

Hod

Kategorie P, N-O

  

ZPŮSOB PLNĚNÍ:

Každý člen hlídky provede postupně 3 hody na cíl a 3 hody na terč.

Hod na cíl je prováděn tenisovým míčkem na jasně viditelný a ohraničený cíl o rozměru: šířka 3 metry, délka 2 metry ze vzdálenosti:

Kategorie P                          3 metry

kategorie N                          4 metrů

kategorie N                          6 metrů

kategorie M                         8 metrů

kategorie S                           10 metrů

kategorie J                            12 metrů

kategorie O                          14 metrů

Hod na terč je prováděn kroužky na svisle zavěšený terč ze vzdálenosti:

Kategorie P-M                1,5 metru

kategorie S                           2 metry

kategorie J-O                   2,5 metru

LIMIT:

5 minut

HODNOCENÍ:

Za každý hod na cíl i terč získá každý člen hlídky bod.

Při překročení časového limitu hlídka, bez ohledu na úspěšnost plnění úkolu, nezískává žádné body.

Hod na terč:

Každý člen hlídky provede postupně 3 hody na terč kde se mu sečtou body

Hod na terč je prováděn šipkami na svisle zavěšený kruhový terč ze vzdálenosti:

kategorie N-M     1,5 metru

kategorie S                           2 metry

kategorie J-O                       2,5 metru

Střelba

Kategorie P, N, M

Airsoftovou puškou na terč  vzdálený 10 metrů

Kategorie S,J,O

Vzduchovka

Každý člen hlídky postupně střílí v poloze ležícího střelce, bez opory, na kruhové terče o průměru 4 cm , ze vzdálenosti 10 metrů.

Každý člen hlídky má 3 pokusy, terč je umístěn 20 cm nad zemí.

LIMIT:

5 minut

HODNOCENÍ:

Za každý zásah získává každý člen hlídky 1 bod.

Při překročení časového limitu hlídka, bez ohledu na úspěšnost plnění úkolu, nezískává žádné body.